KaPanDı....!!!
  AİLE MAHKEMELERİ HÂKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI
 

AİLE MAHKEMELERİ HÂKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE ATANMALARI

 

Madde 3 - Aile mahkemelerine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış, adli yargıda görevli, evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve tercihan aile hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hâkimler arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır.


AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİMadde 4 - Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:
1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabı ile 03.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,
2. 20.05.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
3.  Kanunlarla verilen diğer görevler,AİLE MAHKEMELERİ BÜNYESİNDE BULUNAN UZMANLARMadde 5 - Her aile mahkemesine,
1.Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek,
2.Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek,
3.Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,
Üzere Adalet Bakanlığınca, tercihan; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.
Bu görevlilerin bulunmaması, iş durumlarının müsait olmaması veya görevin bunlar tarafından yapılmasında hukuki veya fiili herhangi bir engel bulunması ya da başka bir uzmanlık dalına ihtiyaç duyulması hallerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya serbest meslek icra edenlerden yararlanılır.
Bu uzmanlar, 18/06/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen hakimin reddi sebeplerine göre reddolunabilir.

KORUYUCU, EĞİTİCİ VE SOSYAL ÖNLEMLERMadde 6 - Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda:
1. Yetişkinler hakkında;
a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde uzlaştırmaya,
b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,
c) Resmi veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleştirmeye,
d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,
2.  Küçükler hakkında;
a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya,
b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş halde kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmi ya da özel sağlık kurumuna veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,
c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,
d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye, karar verebilir.
Aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5 inci maddeye göre atanan uzmanlardan biri veya birkaçı görevlendirilebilir. Bu kararlara uyulmaması halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 113/A maddesi uygulanır.

USUL HÜKÜMLERİ
Madde 7 - Aile mahkemeleri, önlerine gelen dava ve işlerin özelliklerine göre, esasa girmeden önce, aile içindeki karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün korunması bakımından eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunları tespit ederek bunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanarak teşvik eder. Sulh sağlanamadığı takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında karar verilir.
Bu Kanunun uygulamasında, vesayet makamı olarak aile mahkemesince verilen kararlara karşı, Türk Medeni Kanununun 397 nci maddesinde belirtilen denetim makamı görevi, varsa bir sonraki numaralı aile mahkemesi verilir. Yoksa o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, asliye mahkemesi derecesinde başka mahkeme yoksa en yakın yerdeki aile mahkemesi veya 2 nci maddenin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesince yerine getirilir.
Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanununun aile hukukuna ilişkin usul hükümleri ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
Hazırlamakta olduğumuz kitabımızda bahsetmiş olduğumuz BOŞANMA konularına 4787 sayılı aile mahkemeleri kuruluş yargılama usul kanunu çerçevesinde karar verilmektedir.
Ülkemizin gelişimine göre sürekli yenilenen bu kanunumuzda bizim ülkemizde MÜŞTEREK VELAYET yoktur. Anne ve Babası sosyal haklara sahip olanlar özellikle dikkate alınarak bu kanun maddesine gerekli yaptırımlarında konularak müşterek velayet maddesinin eklenmesi eşlerin boşanma sonrası çocukları bu konuda daha olumlu etkileyeceği ve anne veya babanın çocuğu birbirlerine karşı bir koz olarak kullanamayacaklardır.
Ayrıca çocuğun gelişiminde eğitim, kültür, sanatsal, vb. konularda ortak kararlar alınacağından dolayı da eşler arasında çocukla ilgili bir iletişim kurulacağı bu süreç içerisinde de kendilerini geliştirebilen ve buna bağlı davranış biçimleri oluşturarak kendilerini yenileyen çiftlerin çocuk aracılığı ile yeniden birbirlerine kavuşması gibi düşünceleri de ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca bu durumların tam tersi olan eşlerin birbirlerine zarar vermeleri de söz konusu olabileceğinden dolayı bu konuda çok büyük yaptırım kararlarının olduğu ve eşlerin bu konuda birbirlerine zarar verecek ortamların oluşmaması adına her ikisinden de teminat alınarak bu kararın verilmesi mahkeme hâkiminin kararlarına bırakılarak eklenebilir düşüncesi taşımaktayım. Bu husus da yapılacak çalışmalar içinde bilgilerinize düşüncelerimi belirtirim.


                         MAKALE
Sevgili okuyucular bir gece televizyon programlarından birini izlerken Almanya da Kadın İstemezse isimli kitap hazırlayan ve bu kitabı ile ilgili program yapan İhsan İMER isimli sanatçı ve yazar olan kişinin Msn Messenger adresi ve internet sitesinin adresini aldım. Bir süre sonra kendisine mail gönderdim. Bir kaç gün sonra bana geri döndü sizlere hazırlamakta olduğum bu kitaptan bahsettim ve bana kitabından göndermesini istedim.
Ayrıca birde bu kitabımda yayınlamak için kendisinden bir makale hazırlamasını istedim. Hazırlamakta olduğum bu kitap dizgiye girmekte iken kendisi bana Msn aracılığı ile aşağıdaki makaleyi gönderdi. Kendisine bu makale için sizler adına teşekkür eder. Saygı ve sevgilerimi belirtir. Ayrıca Kadın İstemezse adlı eserini de ülkemizde de yayınlamasını temenni eder, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim.
İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta diye yemin edilerek başlar evlilikler. Sonra, bu sözler hiç söylenmemiş gibi, çok kısa bir zamanda kanlı bıçaklı olur eşler. Ardından da ayrılık geliverir. Elbette, evlenmek gibi, boşanmak ta tarafların en doğal hakkı Evlilikte doğan bazı olumsuzluklar bu sonu hazırlar. Taraflar özgürlüklerini kullanırlar ve kimsenin de bir şey söylemeye hakki yoktur...
Asil olan, en basından kötü sona kadar olan dönemde “Kari Koca” arasına girilmemesidir. Ancak gerçek hayatta bu böyle olmaz. Anne, baba, kardeşler ve bir sürü alakasız insan birbirlerine öyle bir girerler ki; yuvayı kurtarmayı bir tarafa bırakın, kimse kimsenin yüzüne bakamaz hale geliverir. Eşler barışacak bile olsalar, sadece bu yüzden tüm ipler kopuverir...
Eşleri yalnız bırakmak, birbirlerini tanıyıp alışabilmeleri için zaman tanımak lazımdır. İki ayrı karaktere sahip insanların zaman içinde birbirlerine tahammül edebilmeleri, saygı ve sevgilerinin bir temele oturabilmesi bu süreye bağlıdır. Ailelerin bu süreyi evlatlarına vermesi lazımdır. Eşlerin tartışa tartışa birbirlerine alışıp, yakınlaştıklarının doğruluğuna inanıyorum...
Bu dönemde, taraflardan birinin diğerine oranla öne geçmesi, diğerinin ise biraz geride kalması da mümkündür. Bu baskın olan karakterin, nereye kadar gidebileceği, diğer tarafın ise nereye kadar bu baskıya dayanacağıdır. Çok ağır sözler, şiddet, aldatma, kumar, içki v.b sebepler dışında eslerin yasayacakları olaylar, bu dönem içinde normaldir. Önemli olan olayları abartmamaktır. Her sözü, her tartışmayı sonunda boşanmaya bağlamamak gereklidir. Daha önemlisi, tartışmalarını yatak odalarına taşımamalıdırlar. Yatak odalarının kutsallığını korumak, o evliliği de korumak olacaktır...
Evliliklerde önemli olan tahammüldür. Sevgi ve saygı ile yoğrulursa elli yılı aşkın süren evliliklere sahip olmak sürpriz olmaz.
Sevgi ve dostlukla

 Ihsan İMER

KAYNAK KİTAPLAR İÇİN
Değerli okuyucu; sizlere kitap hazırlayarak ve düzenleyerek amacım her gün biraz daha artan boşanma olaylarına dikkat çekmek ve yaşadığım bu olumsuz olay hakkında edindiğim acı dolu tecrübeleri sizlerle paylaşarak gelecek yıllar adına gençlerimizin bizim yapmış olduğumuz bu hataları yapmamaları içindir. Çünkü bedeli gerçekten çok ağır olan bu olay insanların kolay atlatabileceği bir durum değildir.
Amacım aile içi yaşanan problemlerin sona erdirilerek, huzur ve mutluluğu yakalamanız içindir. Yazmış olduğum ve birçok konuda yetersiz olduğuna inandığım bu kitapla bu amaca ulaşamayacağımı, bu kitabın sadece sizlere kılavuzluk görevi için hazırlanıp ve düzenlendiğini ifade etmek isterim. Hazırlamış olduğum bu kitapta sizlere katıldığım kurslar, konferanslar, brifingler konuşmuş olduğum psikologlar, sosyologlar, pedagoglar, hukukçulardan elde ettiğim bilgileri not alarak, bu konuda kadın ve erkek ilişkilerini anlatan okuduğum kitaplar ve sizlere kaynakça olarak göstermiş olduğum kitapları okuduğunuzda kişilik yapınız daha da gelişerek bu konuda benim düşüncelerimden daha olumlu düşünerek kendinize katkıda bulunmuş olarak daha olumlu düşünceler sergileyeceksiniz.
Yaşantınızda mutluluğu yakalamak istiyorsanız tavsiyelerimize kulak vererek bu kaynak kitapları da okuyarak kişilik yapınızı olumlu şekle getirirsiniz düşüncesi ile bu konuda tarafımın eksiklerini görmeme yardımcı olan tüm kişilere huzurunuzda teşekkürü bir borç bilir kendilerine şükranlarımı iletirim. Kendinize ve sevdiklerinize gelecekte mutlu bir yaşam sağlamak istiyorsanız mutlaka kadın ve erkek ilişkilerini anlatan kitapları ve bunun yanında sizleri olumlu yönde etkileyecek kitapları da okuyarak kendinize yatırım yapınız.

 
KAYNAKLAR

Kadınlar ne ister Erkeler ne ister, Evleniyoruz Boşanıyoruz            İbrahim Erdal YILMAZ
Boşanma ve çocuk üzerindeki etkileri / YVETT WALCZAK –SHEILA BURNS Çeviri: Prof. Dr. İsmail ERSEVİM
Polisin aile yönetiminde uyum ve sevgi dili / Emn.Müd. Abdullah ŞAHİN
Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU TV Programı ve Yazarın Yorumları
Beş sevgi dili / Gray CHAPMAN
Erkekler Marstan Kadınlar Venüsten / John GRAY
Kişiliğinizi tanıyın / John GRAY
Kadın Erkek ilişkileri / John GRAY
Narsizim üzerine Vecheber vakası / Sigmund Freud
Aile yönetiminde uyum ve sevgi dili (Konferans Polis Akademisi) Alişan KAPAKLIKAYA
(TUİK) Türkiye İstatistik Kurumu Kaynakları
Adalet Bakanlığı İstatistik Kurumu
İyi günde kötü günde / Şebnem Güler KARACAN & Zeynep TÜRKOĞLU
Aileler için sosyal hizmetler
/ Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI

 
 
Google
Web BENBAY-06.TR.GG
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=Free Meta Tag Analyzer